Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A személyes adatokat az ibcc.hu weboldal üzemeltetője, a Tematik-Kábel Kft. az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli. A honlap használatával a honlap látogatója elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban foglalt pontokat.

A kezelt adatok köre:

A látogatónak nem szükséges regisztrálnia a honlap használatához.

Felhasználói személyes adat nem képződik önmagában csak a honlap látogatásával összefüggésben, csak akkor, amikor a felhasználó az IBCC versenyre történő regisztráció során nevét megadja.

A felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülhet azonban egy információs file, az úgynevezett „cookie” vagy „süti”, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával és nyomon követhetővé teszi a böngészését a honlapon. Ezt az információs fájlt a felhasználó a böngészője segítségével bármikor eltávolíthatja. A sütik használatának kérdéseiről, a felhasználás, és az eltávolítás módjáról, bővebb információkat találhat honlapunk „cookie” szabályzatában.

 

Az adatkezelő

Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására a Tematik-Kábel Kft. jogosult.

 • Cégnév: Tematik-Kábel Kft.
 • Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17.
 • Kapcsolattartó: ügyvezető
 • E-mail cím:

A honlapon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért Tematik-Kábel Kft-t semmiféle felelősség nem terheli, továbbá ezen téves információ-szolgáltatásból adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét kizárja.

 

A versennyel kapcsolatos adatkezelés

A versenyen való részvétel feltétele, hogy a csapatok tagjai regisztrálásra kerüljenek a honlapon. A regisztráció során megadandó adatok:

 • 1.csapatnév
 • 1.csapat azonosító
 • 1.szponzor megnevezése
 • 1.csapattag neve
 • 1.csapattag lakcíme
 • 1.csapattag születési helye és ideje,
 • 1.csapattag anyja neve
 • 1.csapattag személyi igazolvány/útlevél száma
 • 1.csapattag e-mail címe
 • 1.csapattag telefonszáma
 • 1.csapattag horgászvizsga száma
 • 2.csapattag állami horgászjegy
 • 2.csapattag bankjának neve, címe bankszámlaszáma, swift kódja, iban száma
 • 2.csapattag nemzetisége
 • 2.csapattag neve
 • 2.csapattag személyi igazolvány/útlevél száma
 • 2.csapattag e-mail címe
 • 2.csapattag telefonszáma
 • 2.csapattag horgászvizsga száma
 • 2.csapattag állami horgászjegy
 • 2.csapattag bankjának neve, címe bankszámlaszáma, swift kódja, iban száma
 • 2.csapattag nemzetisége
 • 3.csapattag neve
 • 3.csapattag lakcíme
 • 3.csapattag születési helye és ideje,
 • 3.csapattag anyja neve
 • 3.csapattag személyi igazolvány/útlevél száma
 • 3.csapattag e-mail címe
 • 3.csapattag telefonszáma
 • 3.csapattag horgászvizsga száma
 • 3.csapattag állami horgászjegy
 • 3.csapattag bankjának neve, címe bankszámlaszáma, swift kódja, iban száma
 • 3.csapattag nemzetisége

Az adatkezelés célja: a Tematik-Kábel Kft. által szervezett IBCC horgászversenyen való részvétel, ennek érdekében a résztvevő személyes beazonosítása, a horgászversenyen való részvételi jogosultság ellenőrzése, a regisztrációs díj befizetésének azonosítása, illetve a nyeremény kifizetése.

A meghatározott adatok megadása kötelező a versenyen való részvételhez annak érdekében, hogy a szervező Tematik-Kábel Kft. ellenőrizni tudja a versenyen való résztvevők személyazonosságát, a részvétel jogosultságát, vagyis azt, hogy rendelkezik-e horgászengedéllyel, hogy a nevezési díj beérkezett-e, valamint hogy a nyeremény a verseny befejezését követően megfelelő időn belül kifizetésre került-e.

Az adatkezelés jogalapja: a versenyre jelentkező személy hozzájárulása. Minden érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. Amennyiben hozzájárulását a verseny előtt vonja vissza, akkor a versenyben nem vehet részt, a honlapról Tematik-Kábel Kft. törli az érintett nevét. A verseny befejezését követően visszavont hozzájárulás esetén Tematik-Kábel Kft. törli az érintett nevét, fényképét a weboldalról.

A regisztráció feltétele, hogy a regisztrációkor a jelentkező elfogadja a versenyszabályzatot és az adatkezelési tájékoztatót, hozzájáruljon, a regisztráció során megadott személyes adatok, vagyis a csapatnév és a csapat nemzetisége, valamint a regisztrációs díj befizetésére vonatkozó információ mellett a csapat tagjainak neve az ibcc.hu honlapon közzétételre kerüljön és hogy hozzájáruljon, hogy a verseny és az eredményhirdetés során róluk fényképet, filmet készítsenek és ezen fényképeket a fishing@huntingtv.com és ibcc.hu oldalon közzétegyék.

A megadott adatok közül Tematik-Kábel Kft. a csapatnevet, nemzetiséget, tagok nevét és a díjfizetés megtörténtére vonatkozó adatokat jogosult a honlapon (ibcc.hu; fishingandhunting.com) közzétenni.

A megadott adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra.

A megadott adatokat Tematik-Kábel Kft. mindaddig kezeli, amíg a versenyek megtartásra kerülnek, illetve amíg a honlapokat üzemelteti.

A verseny résztvevőinek jogai

 Átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz való jog

Tematik-Kábel Kft. köteles az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtani. Tematik-Kábel Kft.az információkat írásban vagy más módon – ideértve az elektronikus utat is – adja meg. Tematik-Kábel Kft.az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adhat, ha az érintett a személyazonosságát megfelelően igazolta.

Az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését Tematik-Kábel Kft. nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

Az érintett kérelme esetén Tematik-Kábel Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével Tematik-Kábel Kft. a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül az érintettet tájékoztatja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Tematik-Kábel Kft. a tájékoztatást – lehetőség szerint – elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Amennyiben Tematik-Kábel Kft. az érintett kérelme alapján nem tesz intézkedéseket, akkor Tematik-Kábel Kft. késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Tematik-Kábel Kft. az információkat, a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Tematik-Kábel Kft. – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha Tematik-Kábel Kft.-nek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Az érintett jogosult Tematik-Kábel Kft.-től visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapni:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az érintett kérelmére Tematik-Kábel Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Tematik-Kábel Kft. jogosult az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat felszámítani. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Tematik-Kábel Kft. az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A helyesbítéshez való jog

Tematik-Kábel Kft. az érintett kérelmére köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett kérelmére a hiányos személyes adatok kiegészítését is el kell végezni.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Tematik-Kábel Kft. köteles az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Ha Tematik-Kábel Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, akkor köteles az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében előterjesztett kérelmét Tematik-Kábel Kft. elutasítja, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ezen jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Tematik-Kábel Kft. köteles az érintett kérésére az adatkezelést korlátozni, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Tematik-Kábel Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. Tematik-Kábel Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Tematik-Kábel Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, akkor az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. Tematik-Kábel Kft. az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen köteles tájékoztatni.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Tematik-Kábel Kft. köteles minden olyan címzettet tájékoztatni valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére ezen címzettekről Tematik-Kábel Kft. köteles tájékoztatni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Tematik-Kábel Kft. köteles az érintett kérésére a rá vonatkozó, általa a Tematik-Kábel Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadni, továbbá köteles ezeket kérelemre egy másik adatkezelőnek továbbítani, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog

Tematik-Kábel Kft. köteles az érintett kérésére az érintettre vonatkozó személyes adatok további adatkezelését megszüntetni, amennyiben az adatokat Tematik-Kábel Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése alapján kezelte, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztételhez való jog

Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti (adatvédelmi) hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályokat. Ha a hatóság nem foglalkozik panaszával, akkor az érintett jogosult bírósághoz fordulni.

Az érintett a személyes adatai megsértése esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.